est : eng : rus
Uudised
print
Veebruaris kukub pakendideklaratsioonide esitamise tähtaeg 2006-01-23

Lähtuvalt seadusest peavad ettevõtjad esitama Riiklikule pakendiregistrile käesoleva aasta 15-ndaks veebruariks oma eelmise aasta pakendideklaratsiooni. Selles tuleb äranäidata nende poolt toodetud ja pakendatud kaubapakendite kogused, imporditud – ja eksporditud tühja pakendi, pakendatud kaubapakendi ja pakendijäätmete kogused ning käideldud pakendijäätmete hulk.

Sama nõue kehtib ka Eestis tegutsevate taaskasutusorganisatsioonide kohta, milledele on seadusest lähtuvalt väga paljud ettevõtjad ja organisatsioonid oma pakenditega seotud küsimused edasi delegeerinud. Kuna meie kliendid peavad oma pakendikogused deklareerima meile, et MTÜ Eesti Pakendiringlus saaks omakorda need esitada Riiklikule pakendiriegistrile, siis paluksime mitte jätta oma pakendikoguste deklareerimist viimastele hetkedele.

Täiendavalt lasub pakendiettevõtjatel kohustus, et nad peavad nendepoolt pakendatud ning Eestisse sisseveetud ja siseturul müügiks pakendatud kauba pakendid, vastavalt kehtestatud sihtarvude ulatuses taaskasutusse suunama. Kindlasti tuleb siin silmaspidada, et kohustuse alla lähevad ka pakendatud kauba pakendid, mis on pakendiettevõtja enda poolt sisseveetud või pakendatud, kuid omatarbeks kasutusele võetud.

Siinkohal tahaksime veel rõhutada, et taaskasutusorganisatsioonid saavad vastutada ainult neile üleantud ja makstud pakendikoguste ning -liikide ulatuses. Sihtarvude täitmist tuleb kajastada pakendideklaratsioonis. Nimetatud kohustused tulenevad pakendialastest õigusaktidest ning nende täitmist reguleerib pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus ja Riikliku pakendiregistri põhimäärus.

Kui pakendikoguseid ei ole pakendiseaduses ja pakendiaktsiisiseaduses sätestatud ulatuses ja viisil kokku kogutud ning taaskasutusse suunatud või kui aruanne on Riiklikule pakendiregistrile esitamata või on esitatud valeandmeid, on Keskkonnainspektsioonil õigus vastutavat juriidilist isikut trahvida kuni 50 000 krooni ulatuses. Lõpptarbijale mineva müügipakendi taaskasutamata jätmise eest tuleb Maksu- ja Tolliametile tasuda aktsiisimaksu, mille aegumistähtajad on võrdsed muude maksudega. Pakendiaktsiis on maks, mis ületab tunduvalt pakendiorganisatsioonide materjalipõhiseid tariife.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Eesti Pakendiringluse projektijuhi Andres Siplasega telefonil 6 379 447 või e-mailil: andres.siplane@pakendiringlus.ee

Aivo Kangus, MTĂś Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees


ĂĽles