est : eng : rus
Uudised
print
MTĂś Eesti Pakendiringlus tegi Riigikogu Keskkonnakomisjonile ettepaneku muuta pakendi- ja pakendiaktsiisiseadust 2005-06-11

MTÜ Eesti Pakendiringlus tegi käimasolevasse pakendi- ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise menetlusse muudatusettepaneku, mille sisu on selles, et vabastada pakendiettevõtjad, kelle aastane pakendikogus on marginaalne (lillemüüjad jne) pakendiettevõtja staatusest.

Toome siinkohal ära ka seletuskirja ja muudatusettepanekud

Riigikogu Keskkonnakomisjon 9. juunil 2005
Ettepanek eelnõule 668 SE

Pöördun Teie poole ettepanekuga pakendiseaduse täiendamiseks. MTÜ Eesti Pakendiringlus on keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon. Meile on oluline pakendiseaduse eesmärk suurendada pakendite taaskasutust ja tagada seeläbi puhtam keskkond. Samas oleks mõistlik kehtestada vabastused juhtudeks, mil pakendite kogumise ja taaskasutamise kohustus on isikule võrreldes tema tegevuse ulatusega liialt koormav.

Kehtiv pakendiseadus nõuab taaskasutuse sihtarvude täitmist ka väikekaupmeestelt, kes pakendavad oma klientide parema teenindamise nimel mõningaid kaupu. Sageli tegelevad sellised kaupmehed ettevõtlusega üksnes hooajaliselt või lisavad enda kaubale üksnes silte või pakendit, mille kogus on ebaoluline. Praeguses olukorras on ka turul lilli müüv ning neid ajalehepaberisse pakkiv pensionär pakendiettevõtja, kes on kohustatud oma pakendatud kauba üle arvestust pidama ning tagama pakendimaterjali taaskasutamise sihtarvudes toodud ulatuses. Samas on nende poolt väljastatud pakendi mass nii väike, et nende isikute pakendiettevõtjana käsitamine on ebamõistlik. Ka riigi jaoks on oluline kahandada seaduses sätestatud sihtarvudes taaskasutamise kohustusega isikute hulka, kuna järelevalve nende kõigi tegevuse üle oleks liiga koormav.

Üheks võimaluseks oleks täiendada keskkonnakomisjoni poolt algatatud jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi muutmise seaduse eelnõu pakendiseadust muutvas jaos §-ga 4 järgmises sõnastuses:

“§ 4. § 16:
1) lõikes 1 asendatakse sõnad “lõikes 2 sätestatud juhul” sõnadega “lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel”;
2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses
“(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud kohustused ei laiene pakendiettevõtjale, kelle pakendatud kauba ja sisseveetud kauba pakendi igaaastane kogumass ei ületa 100 kilogrammi.””


Tegemist oleks proportsionaalsuse ja otstarbekuse põhimõttest lähtuvalt kujundatud lihtsustusnormiga, mis ei kujuta endast Eesti õiguskorra jaoks midagi senitundmatut. Näidetena võib nimetada maksukorralduse seaduse § 100, mille kohaselt maksu ei määrata ja maksuotsust ei väljastata, kui maksusumma on väiksem kui 50 krooni ja maamaksuseaduse § 7 lõiget 3, mille kohaselt jäetakse maksuteade esitamata kuni 20 krooniste summade puhul, samuti maksukorralduse seaduse § 128 lõiget 8, mille kohaselt võib maksuhaldur summa sissenõudmisest loobuda, kui sissenõudmise kulud oleks suuremad kui sissenõutav summa või sissenõudmine on maksejõuetuse tõttu lootusetu.
Sarnast ideed kannab endas ka eelnõus praegu sisalduv lihtsustusnorm tagatisrahaga pakendi tagasivõtmise kohustuse mittekohaldamiseks alla 20m2 suuruses müügikohas.

Pakume ka teise alternatiivi kuna ülalpakutud muudatus ei arvesta pakendimaterjali liigi eripäraga. 100 kg kilet on suurema mahuga kui 100 kg paberit ning hävineb looduses tunduvalt kauem.

Seetõttu võiks kaaluda võimalust sätestada vabastus minimaalse aktsiisisumma kaudu, millest alates aktsiisikohustus tekib. Kui pakendiettevõtja pakendi mahtude põhjal arvutatud aktsiisisumma on väiksem kui minimaalne aktsiisisumma, ei laieneks talle ka pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutamis- ning vastava aruandluse pidamise kohustus. 100 kg paberilt tuleks maksta aktsiisi 2000 krooni, kile puhul annaks sama suure aktsiisisumma 50 kg. Muudatuse võiks formuleerida selliselt, et aktsiisikohustust ei teki juhul, kui aktsiisisumma kõigi pakendimaterjalide liikide pealt kokku ei ületa teatud summat nt. 2000 krooni aastas.Selle alternatiivi arvestamiseks tuleks teha muudatus:
a) pakendiaktsiisi seadusesse:
Täiendada eelnõu paragrahviga 8 järgmises sõnastuses:
“§ 8. Paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
“Aktsiisimaksja on vabastatud aktsiisi tasumisest, kui tema kõigilt pakendiliikidelt arvestatud aktsiis on kokku väiksem kui 2000 krooni aastas.”
ja
b) pakendiseadusesse:
Täiendada eelnõu §-ga 4 järgmises sõnastuses:
“§ 4. § 16:
1) lõikes 1 asendatakse sõnad “lõikes 2 sätestatud juhul” sõnadega “lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel”;
2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses
“(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud kohustused ei laiene pakendiettevõtjale, kes on pakendiaktsiisi seaduse § 8 lõike 4 alusel vabastatud aktsiisi tasumisest.””Lugupidamisega,
Aivo Kangus
MTĂś Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees
ĂĽles