est : eng : rus
Uudised
print
Majandusaasta aruanne 2009-11-24
MAJANDUSAASTA ARUANNE

           
aruandeaasta algus: 01.01.2008
aruandeaasta lõpp: 31.12.2008
     
ärinimi või sihtasutuse nimi: EESTI PAKENDIRINGLUS MTÜ
   
registrikood: 80202605
     
tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Vana – Narva mnt 26
   
kĂĽla/alev/alevik/linn: Maardu
vald:  
postisihtnumber: 74114
maakond: Harjumaa
     
telefon: 6 339 240
faks: 6 339 241
e-posti aadress: info@pakendiringlus.ee
veebilehe aadress: www.pakendiringlus.ee
     

Sisukord

 

 
Sisukord 2
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 5
Juhatuse deklaratsioon 5
Raamatupidamisbilanss 6
Tulude ja kulude aruanne 7
Netovara muutuste aruanne 7
Rahavoogude aruanne 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad 9
  Lisa 1. Aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 9
  Lisa 2. Nõuded ostjate vastu 10
  Lisa 3. Muud lĂĽhiajalised nõuded 10
  Lisa 4. Pikaajalised nõuded 10
  Lisa 5. Põhivara 11
  Lisa 6. Laenud ja liisingud 12
  Lisa 7. Võlad töövõtjatele 12
  Lisa 8. Maksud 13
  Lisa 9. Muud võlad 13
  Lisa 10. Tulud ettevõtlusest 13
  Lisa 11. Muud äritulud 13
  Lisa 12. Kulud 14
  Lisa 13. Muud ärikulud 14
  Lisa 14. Muud finantstulud 14
  Lisa 15. Nõuete muutus 14
  Lisa 16. Panditud vara 14
  Lisa 17. Tehingud seotud isikutega 15

Juhatuse liikmete allkirjad 2008 a. majandusaasta aruandele

16

MĂĽĂĽgitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile

17
                                   

Tegevusaruanne

  2008. aastal toimus pakendikogumisturul langus nagu ka mujal majanduses. Eesti Pakendiringlus on endiselt pakendikogumise turuliider, kuid edumaa konkurendi ees vähenes.   MTĂś Eesti Pakendiringlus on pakendiseaduse § 16 lõike 2 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärk on korraldada pakendite kogumist ja taas­kasutamist. Ăśhingu tegevust finantseeritakse pakendiettevõtjate teenustasudest.   Pakendiseaduse kohaselt on ettevõtjad, kes pakendavad kaupa, toovad maale või mĂĽĂĽvad pakendatud kaupa, kohustatud korraldama pakendite kogumist. Seda võib teha iseseisvalt või anda see kohustus kirjaliku lepinguga ĂĽle taaskasutusorganisatsioonile. Taaskasutusorganisatsiooni käitlustasu on oluliselt väik­sem kui pakendiaktsiis, mida pakendiettevõtja peab maksma nõuetekohaselt kogu­mata ja taaskasutusse andmata pakenditelt.   2008. aastal delegeeris Eesti Pakendiringlusele oma pakendite kokkukogumise 198 ettevõtet. Kokku oli 2008. aasta lõpu seisuga Eesti Pakendiringlusega liitunud 1974 erinevate kaupade maaletoojat ja tootjat.   2008. aastal suunas Eesti Pakendiringlus taaskasutusse 30 007 tonni pakendijäätmeid (vt joonist).   Taaskasutusse suunatus pakendijäätmed materjali liikide kaupa (tonnides).   Hinnanguliselt on turule saadetavatest pakenditest kogumissĂĽsteemidele delegeeritud 80%. Seega on turul siiski märkimisväärne kogus pakendijääke, mis laekub kĂĽll kogumissĂĽsteemi, kuid mille kogumise ja taaskasutamise eest vastutav ettevõte ei kanna kulusid osaliselt või täies ulatuses.   2008. aasta lõpus oli Eesti Pakendiringluse avalikus kogumissĂĽsteemis ca 2700 avalikku pakendi­konteinerit. Lisaks kogusime mitmes piirkonnas (Tallinn, Kihnu, Pärnu, Piirissaare) pakendijäätmeid ka kilekottidega.   Eesti Pakendiringlus osales 2008. aastal mitmes teavituskampaaniates ja keskkonna­ĂĽritustel (näiteks Tallinnas PrĂĽgihundi kampaania, Põlva keskkonnafestival, Narva koolide teavitusprojekt jne), esine­sime paljudel seminaridel KOV juhtidele, korraldasime koolilastele vanapaberi­kampaaniaid, loenguseeriaid jne. Samuti suunati taaskasutusse jäätmekĂĽtusena „Teeme ära 2008“ raames Harjumaalt korjatud kergpakendit.   Aruandeperioodil oli ĂĽhingus keskmiselt 9 töölepingu alusel töötajat ning neile on aasta jooksul palkadena ja muude tasudena arvestatud kokku 2 182 652 kr (v.a. puhkusereserv). Erisoodustuste summa on 36 211 kr.   Juhatuse esimehele on aruandeperioodil tasu arvestatud 282 008 kr. Teistele juhatuse liikmetele aruandeperioodil tasu ei makstud. Vähendatud personalikuludega alustati ka 2009 aastat.   Aruandeaasta tulu oli 52 031 438 krooni ning kahjumiks kujunes 2 580 548 krooni. Kahjum tekkis eelkõige sellest, et pakendijäätmeid koguti ja suunati taaskasutusse rohkem kui pakendiettevõtjate poolt deklareeritud kogused seda nõudsid. 2009 aasta kevadel langetas ka Riigikohus otsuse, millest tulenevalt on EPR varasemalt kogutud ja taaskasutusse suunatud pakendimaterjal aluseks hilisemalt liitunud pakendiettevõtja pakendiaktsiisist maksuvabastuse saamiseks.   2009. aasta algusest jõustuvad muudatused pakendiseaduses, mis tõstavad oluliselt taaskasutamise sihtarve (keskmine taaskasutuse sihtarv tõuseb 50 protsendilt 60 protsendile, materjaliliikide lõikes aga on sihtarvude tõus oluliselt suurem). Seega kasvavad automaatselt ka ettevõtte tulud vähemalt kolmandiku võrra. Paar kõige suuremat hankijat on muutnud aruande esitamise ajaks maksmata arvetemaksetähtaegasid kuni 2009 aasta juuni kuuni. Suurenenud sihtarvude täitmisel on oluliseks abiks eelnevatel aastatel toimunud suuremate koguste kogumise kogemus ning samuti partnerite arendustöö esimesed viljad. Silokile materjalina kasutamisel Plastitehase poolt ning määrdunud (plast)pakendi kasutamine jäätmekĂĽtuse tooraineks Nelitähe poolt. Tänu 2009 aasta esimese poolaasta kasumile jõudis ettevõtte omakapital uuesti plussi.  
Raamatupidamise aastaaruanne   Juhatuse deklaratsioon     Juhatus kinnitab, et käesoleva aruande koostamisel rakendatud ar­vestus­meeto­did on vastavuses hea raamatupidamistavaga. Raamatupida­mise aasta­aruanne kajastab majandusĂĽksuse finantsseisundit, majan­dus­tulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õigla­selt.MTĂś Eesti Pakendiringlus on jätkuvalt tegutsev (vt. tegevusaruandest lk. 4 viimast lõiku).      
ees ja perekonnanimi     allkiri   kuupäev
Aivo Kangus juhatuse esimees       .
Argo Liira juhatuse liige          
Toomas Tomson juhatuse liige          
Tõnis Tähe juhatuse liige          
Erki Vabamets juhatuse liige          
Allan Viirma juhatuse liige            

 

             

Raamatupidamisbilanss

 
    31.12.2008 31.12.2007
AKTIVA Lisa nr kroonides kroonides
Raha   306 217 255 286
Nõuded ostjate vastu 2 11 935 796 14 474 764
Muud lühiajalised nõuded 3 651 742 558 752
Varud   0 218 677
Käibevara kokku   12 893 755 15 507 479
       
Pikaajalised nõuded 4 2 500 000 0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku   2 500 000 0
       
Maa ja ehitised 5 1 492 500 0
Masinad ja seadmed 5 2 172 223 670 763
Põhivara kokku   3 664 723 670 763
       
AKTIVA KOKKU   19 058 478 16 178 242
       
PASSIVA      
LĂĽhiajalised laenud ja võlakirjad 6 2 102 357 1 071 657
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 6 1 145 629 40 504
Laenukohustused kokku   3 247 986 1 112 161
Võlad tarnijatele   16 449 349 14 747 316
Võlad töövõtjatele 7 296 383 333 861
Maksuvõlad 8 475 396 759 658
Muud võlad 9 78 568 50 343
Saadud ettemaksed   0 26 181
Võlad ja ettemaksed kokku   17 299 696 15 917 359
LĂĽhiajalised kohustused kokku   20 547 682 17 029 520
     
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused 6 1 984 940 42 318
Pikaajalised laenukohustused kokku   1 984 940 42 318
Pikaajalised kohustused kokku   1 984 940 42 318
Kohustused kokku   22 532 622 17 071 838
Eelmiste perioodide tulem   -893 596 35 245
Aruandeperioodi tulem   -2 580 548 -928 841
Netovara kokku   -3 474 144 -893 596
       
PASSIVA KOKKU   19 058 478 16 178 242

 

Tulude ja kulude aruanne

   
    2008 2007
  kroonides kroonides
  Lisa nr    
Tulu ettevõtlusest 10 52 031 438 58 332 393
Muud äritulud 11 164 516 27 762
Kaubad, toore, materjal ja teenused 12 -40 774 101 -49 141 574
Muud tegevuskulud 12 -10 251 982 -5 943 819
Palgakulu 12 -2 488 834 -2 747 536
Sotsiaalmaksud 12 -839 313 -920 395
Põhivara kulum ja väärtuse langus 12 -112 652 -132 609
Muud ärikulud 13 -214 914 -198 598
Põhitegevuse tulem   -2 485 842 -724 376
 Intressikulud 13 -255 348 -208 117
 Muud finantstulud 14 160 642 3 652
Aruandeperioodi tulem   -2 580 548 -928 841
   

 

Netovara muutuste aruanne

   
2007. aasta tulem -893 596  
2008. aasta tulem - 2 580 548  
Saldo 31.12.2008 -3 474 144  
  Kõik ĂĽhingu tulud ja kulud on kajastatud tulude-kulude aruandes. Ăśhing ei ole saanud ega andnud annetusi, toetusi ega sihtotstarbelisi eraldisi.  
Rahavoogude aruanne  

 

    2008 2007
  Lisa nr kroonides kroonides
Rahavood majandustegevusest      
Põhitegevuse tulem   -2 485 842 -724 376
Põhivara kulum   112 652 132 609
Kahjum põhivara mahakandmisest   0 189 729
Nõuete muutus 15 2 564 549 - 392 328
Kohustuste muutus   1 382 337 656 794
Varude muutus   218 677 - 218 677
Kokku rahavood majandustegevusest   1 792 373 -356 249
       
Rahavood investeerimistegevusest      
Põhivara soetamine 5 -1 500 000 0
Põhivara müük 5 392 388 0
Antud laenud   -2 665 000 -667 000
Antud laenude tagasimaksed   205 000 142 000
Saadud intressid   2 071 3 652
Kokku rahavood investeerimistegevusest   -3 565 541 -521 348
       
Rahavood finantseerimistegevusest      
Saadud laenud   1 500 000 2 438 796
Saadud arvelduskrediit   28 858 260 28 454 427
Makstud arvelduskrediit   -27 827 560 -27 382 770
Laenude tagasimaksed   -264 357 - 2 838 796
Tasutud liisingumaksed   -186 896 - 38 785
Tasutud intressid   -255 348 -208 117
Kokku rahavood finantseerimistegevusest   1 824 099 424 755
       
Rahavood kokku   50 931 -452 842
       
Raha perioodi alguses   255 286 708 128
Raha muutus   50 931 -452 842
Raha perioodi lõpus   306 217 255 286
       

 

 

Raamatupidamise aastaaruande lisad

 

Lisa 1. Aruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

  Aruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast.   Kuna ĂĽhingu tegevus seisneb teenuste osutamises, on aruande koostamisel erandlikult kasutatud äriĂĽhingule mõeldud kasumiaruande skeemi, samas kui bilansi koostamisel on oma­kapitali kirjed koostatud mittetulundusĂĽhingu õiguslikku vormi arvestades. Rahavoogude aruande osaäritegevusest on koostatud kaudsel meetodil, finantseerimis- ning investeerimistegevus otsemeetodil.   Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjelvastutavate isikute käes olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit). Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lĂĽhiajaliste laenukohustuste koosseisus.   Nõuete väärtuse langust hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Kõiki muid nõudeidkajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.   Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on mada­lam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.   Materiaalseks põhivaraks loetakse ĂĽhingu enda majandustegevuses kasutatavaid vara­sid kasuliku tööeaga ĂĽle ĂĽhe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud aku­muleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amorti­satsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Juhul, kui vara lõppväärtus ĂĽletab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui põhivara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse materiaalse põhivara objektid alla nende kaetavale väärtusele.   Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võla­kirjad ning muud lĂĽhi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.   Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused hinnatakse bilansipäeval ĂĽmber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saa­dud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

 

 

 

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

 
Aasta 2008 2007
Ostjate tasumata arved 12 362 852 15 001 874
- tunnistatud lootusetuks -427 056 -527 110
- jääk aasta lõpus 11 935 796 14 474 764
  Aruande koostamise ajaks oli ostjatelt laekumata 2007. aasta eest esitatud arveid kogusummas 185 365 kr ning 2008. aasta eest 1 554 788 kr. Juhatus hindas 2007. aasta arved 100% ulatuses lootusetuks ja 2008. aasta laekumata arved 15,5% ulatuses lootusetuteks.    

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

 

Sellel bilansikirjel kajastatakse antud laenud, laenudelt arvestatud intressid ning ettemaksed, samuti ekslikest maksetest ning krediteeritud arvete tasumisest tekkinud nõuded :  
  2008 2007
Ekslikud maksed, krediteeritud arved 0 19 146
Antud laenud 485 000 525 000
Ettemaksed 8 171 14 599
Saamata intressid 158 571 7
Kokku 651 742 558 752
    Lisa 4. Pikaajalised nõuded   Sellel bilansikirjel on kajastatud antud pikaajaline laen summas 2 500 000 krooni. Laenu intressimäär on 6% ja tagasimakse tähtaeg on 25.01.2013.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 5. Põhivara

   
  Maa Ehitised Masinad ja seadmed Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2006 0 0 1 146 142 1 146 142
Soetamine 0 0 0 0
sh. kapitalirendi tingimustel 0 0 0 0
MĂĽĂĽk 0 0 0 0
Mahakandmine 0 0 -246 401 -246 401
Soetusmaksumus 31.12.2007 0 0 899 741 899 741
Soetamine 1 300 000 200 000 1 999 000 3 499 000
sh. kapitalirendi tingimustel 0 0 1 999 000 1 999 000
MĂĽĂĽk 0 0 -547 876 -547 876
Mahakandmine 0 0 0 0
Soetusmaksumus 31.12.2008 1 300 000 200 000 2 350 865 3 850 865
Akumuleeritud kulum 31.12.2006 0 0 153 041 153 041
Aruandeaastal arvestatud kulum 0 0 132 609 132 609
Müüdud põhivara kulum 0 0 0 0
Mahakantud põhivara kulum 0 0 -56 672 -56 672
Akumuleeritud kulum 31.12.2007 0 0 228 978 228 978
Aruandeaastal arvestatud kulum 0 7 500 105 152 112 652
Müüdud põhivara kulum 0 0 -155 488 -155 488
Akumuleeritud kulum 31.12.2008 0 7 500 178 642 186 142
Jääkmaksumus 31.12.2006 0 0 993 101 993 101
Jääkmaksumus 31.12.2007 0 0 670 763 670 763
sh. kapitalirendi tingimustel 0 0 134 140 134 140
Jääkmaksumus 31.12.2008 1 300 000 192 500 2 172 223 3 664 723
sh. kapitalirendi tingimustel 0 0 2 059 990 2 059 990
    Gruppi „masinad ja seadmed“ kuuluvad pakendijäätmete veoks ja töötlemiseks vajalikud sõidukid, haagised, konteinerid, pressid. Masinate ja seadmete kuluminorm on 12% aastas.   Aruandeperioodil soetati saetööstuse sorteerimise-töötluse kinnistu. Kulumit arvestatakse lineaarsel meetodil ning kuluminorm on 5 % aastas.

Lisa 6. Laenud ja liisingud

  Aruandeaastal võetilaenu 3 858 820 kr. Intresse arvestati aruandeaastal saadud laenudelt 70 257 kr, millest maksti 68 527 kr.  
      Tagasimakse tähtaeg  
  2008 a. võetud laenud Saldo 31.12.2008 12 kuu jooksul 2-5 aasta jooksul Intressimäär
Liisingud 2 358 820 1 852 608 571 522 1 281 086 6kuu Euribor +1.90%
Kapitalirendikohustused 0 42 317 42 317 0 Euribor+1.70%
Pikaajalised laenud 1 000 000 885 644 181 790 703 854 6kuu Euribor +2%
LĂĽhiajalised laenud 500 000 350 000 350 000 0 6%
Kokku 3 858 820 3 130 569 1 145 629 1 984 940  
     
      Tagasimakse tähtaeg  
  2007 a. võetud laenud Saldo 31.12.2007 12 kuu jooksul 2-5 aasta jooksul Intressimäär
Kapitalirendikohustused 0 82 821 40 504 42 317 Euribor+1.70%
LĂĽhiajalised laenud 2 438 796 0 0 0  
Kokku 2 438 796 82 821 40 504 42 317  
    Aruandeaastal on kasutatud panga arvelduskrediiti limiidiga 3 000 000 kr. Aruandeperioodil on arvestatud intresse 178 992 kr. Bilansipäeva seisuga oli intressimääraks oli 8,9%  
  2008 2007
Algsaldo 1 071 657 0
Arvelduskrediidi kasutamine 28 858 260 28 454 427
Arvelduskrediidi tasumine 27 827 560 27 382 770
Saldo aruandeaasta lõpus 2 102 357 1 071 657
 

 

 

Lisa 7. Võlad töövõtjatele

 
Aasta 2008 2007
Võlad töövõtjatele 156 453 161 236
Puhkusereserv 139 930 172 625
Kokku 296 383 333 861
   

Lisa 8. Maksud

 
Kokku maksunõuded Saldo 31.12.2008 Saldo 31.12.2007
Käibemaks 182 325 457 738
Tulumaks 4 092 2 079
Kinnipeetud tulumaks 63 024 90 164
Sotsiaalmaks 173 159 158 536
Töötuskindlustusmaksed 3 265 3 734
Kogumispensioni makse 6 530 7 307
Maksuintressid ja tulumaks 43 001 40 100
Kokku maksukohustused 475 396 759 658

 

 

Lisa 9. Muud võlad

  Sellel bilansikirjel kajastatakse ostjatelt laekunud ekslikud maksed ning krediteeritud arvete tasumised, mis tagastati ja tasaarvestati pärast bilansipäeva.  

 

Lisa 10. Tulud ettevõtlusest

  EMTAK kood: 94119 muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus Ăśhing osutab taaskasutusorgansiatsioonina pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse teenust. Muu mĂĽĂĽgitulu on otseselt seotud taaskasutuse teenusega.  
Aasta 2008 2007
Pakendikäitlusteenused 50 759 390 57 423 248
KaubamĂĽĂĽk 1 272 048 909 145
Kokku 52 031 438 58 332 393
  MĂĽĂĽgitulu kajastatakse pakendiettevõtja esitatud aruande alusel sellel kuul, millal pakend turule toodi. Pakendi käitlustasud on võrdsed kõikide klientide jaoks ning sõltuvad ainult pakendi materjalist ja liigist, mingeid allahindlusi ega soodustusi ĂĽksi­kutele klientidele või kliendigruppidele ei rakendata.   Ăśhingu staatusest tulenevalt on teenuste osutamine piiratud Eesti piiridega. Välja­poole Eestit asuvatele klientidele on osutatud teenuseid seoses nende Eestis toimuva tegevusega (maaletoodud pakendid). Muid tulusid (liikmemaksud, annetused jne) ei ole saadud.     Lisa 11. Muud äritulud  
  2008 2007
Lootusetute arvete laekumine 152 258 0
Muud 12 258 27 762
Kokku 164 516 27 762
   

Lisa 12. Kulud

  Kirjel “Kaubad, toore, materjal ja teenused” on kajastatud pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldusega otseselt seotud kulud nagu kogumiskonteinerite ost, rent, hooldus, paigaldus, tĂĽhjendamine, jäätmete vedu, ladustamine, töötlemine jne.   Palgakuluna on lisaks arvestatud töötasudele kajastatud ka erisoodustuste ning nendelt arvestatud maksude kulu, samuti puhkusereserv. Sotsiaalmaksude kuluna on arvesta­tud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustuse makse töötasudelt ning puhkusereservilt.     Lisa 13. Muud ärikulud  
  2008 2007
EMTA intress, tulumaks 114 951 4 183
Trahvid, viivised 78 394 3 027
Kahjum valuutakursi muutustest 21 569 1 659
Kahjum põhivara mahakandmisest 0 189 729
Kokku 214 914 198 598
  Majandustegevusega mitteseotud mittetulundus­likke kulusid ei ole tehtud.     Lisa 14. Muud finantstulud   Muude finantstulude all kajastatakse intressitulu , mis on saadud pangakontolt ning antud laenudelt.  
  2008 2007
Pangakontolt arvestatud intress 178 8
Laenudelt arvestatud intress 160 464 3 644
Kokku 160 642 3 652
    Lisa 15. Nõuete muutus   Nõuete muutus bilansi järgi on selle võrra korrigeeritud, et muude finantstulude all olevad intressid summas 158 571 krooni on laekumata.

 

 

Lisa 16. Panditud vara

  Laenu tagamiseks on panditud kinnistu aadressiga Umbsaare kĂĽla, Võru vald, bilansilise maksumusega 1 492 500 krooni.        

Lisa 17. Tehingud seotud isikutega

 

Seotud osapoolena on käsitatud ĂĽhingu liikmeid, kellele on osutatud pakendikäitlus­teenuseid ning oma töötajaid.   Tehingud ĂĽhingu liikmetega:
Aasta 2008 2007
Osutatud teenused 820 356 802 890
Saldo 31.12.2008 324 103 172 089
  Teenuseid on ĂĽhingu liikmetele osutatud võrdsetel tingimustel ja samade tariifide alusel, mis kehtivad kõikidele klientidele. Nõudeid seotud osapoolte vastu ei ole alla hinnatud. Juhatuse liikmetega ei ole tehinguid tehtud. Juhatuse esimees andis ettevõttele lĂĽhiajalist laenu 50 000 krooni, mis aruandeperioodil tagastati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Juhatuse liikmete allkirjad 2008 a. majandusaasta aruandele

    Käesolevaga kinnitame MTĂś Eesti Pakendiringluse 2008 a. majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust:   Tallinnas, 09.09.2009    
Aivo Kangus juhatuse esimees        
Argo Liira juhatuse liige        
Toomas Tomson juhatuse liige        
Tõnis Tähe juhatuse liige        
Erki Vabamets juhatuse liige        
Allan Viirma juhatuse liige        
                          MĂĽĂĽgitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK)   2008. a mĂĽĂĽgitulu jagunes vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile järgnevalt:  
EMTAK kood Summa kroonides
94119- muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus 52 031 438
   
ĂĽles