est : eng : rus
Uudised
print
Määruste eelnõud 2005-10-07

Keskkonnaministeeriumis on valminud kaks uut määruse eelnõud.

 

Ootame pakendiettevõtjate poolseid seisukohti kahe kavandatava

Keskkonnaministri määruse osas.

 

Esimene määruse eelnõu puudutab pakendimaterjalide määramise

korda ja teine määruse eelnõu sätestab pakendi taaskasutamise

määra arvutamise ja pakendi massi määramise korra.

Ootame seisukohavõtte aadressile info@pakendiringlus.ee

 

Aivo Kangus

MTĂś Eesti Pakendiringlus

juhatuse esimees

 

 

 

 

EELNĂ•U 09.2005

 

 

KESKKONNAMINISTER

 

 

MĂ„Ă„RUS

 

 

Tallinn                                                                                                                                   2005

 

 

Pakendimaterjali määramise kord

 

 

Määrus kehtestatakse „Pakendiaktsiisi seaduse“ § 4 lõike 2 alusel.

 

 Â§1 . Reguleerimisala ja mõisted

 

(1) Määrus kehtestab „Pakendiaktsiisi seaduse“ lisas käsitletud maksustatava müügipakendi materjali määramise korra.

 

(2) Selle määruse mõistes on mĂĽĂĽgipakend määratletud „Pakendiseaduse“ § 3 lõike 1 punktis 1.

 

(3) Pakendimaterjal selle määruse mõistes on materjal, millest on valmistatud pakendi põhiosa. Kui pakend koosneb mitmest erinevast §-s 2 loetletud materjalist (näiteks plastik-metall, kartong-plastik või muu), loetakse pakendimaterjaliks materjali, mille massiosa on pakendi koostises suurim.

 

 Â§2 . Pakendi materjalide liigitamine

 

EÜ nõukogu määruse 2658/87 EM܄Tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühtse tollitariifistiku kohta“ (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1-675) (edaspidi kombineeritud nomenklatuur) liigitab pakendimaterjale järgmiselt:

 

1)klaas – kõik sulatatud anorgaanilise klaasi liigid olenemata värvusest, läbipaistvusest ja keemilisest koostisest (näiteks kristallklaas), mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 7010;

2)keraamika – kõik anorgaanilised kõrgetemperatuurilise paagutamise teel toodetud keraamilised materjalid (näiteks portselan, fajanss), mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 6909;

3)plastik – kõik looduslikel või tehispolümeeridel põhinevad materjalid (näiteks polüetüleen, polüpropüleen, polüstürool, polüvinüülkloriid, polüetüleentereftalaat ehk PET, polümetüülmetakrülaat ehk orgaaniline klaas ja teised polümeerid ning nende kopolümeerid) nii ühe- kui ka mitmekihilises teostuses, mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 3923;

4)metall – teras, mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 7310, ja alumiinium, mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 7612, ning muud pakendimaterjalidena kasutatavad kombineeritud nomenklatuuri jaotusse XV (mitteväärismetallid ja nendest valmistatud tooted) kuuluvad metallid;

5)paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong – kõik paberil ja kartongil põhinevad materjalid, sealhulgas mitmekihilised, mille kombineeritud nomenklatuuri neli esimest numbrit on 4819 ja mille määramisel arvestatakse selle määruse § 1 lõiget 3;

6)muu – kõik pakendimaterjalid, mida ei ole võimalik liigitada eelpool loetletud rühmadesse.

 

§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine

 

Keskkonnaministri 11. veebruari 1997. a määrus nr 9 “Pakendimaterjali määramise korra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

 

 

 

 

 

 

Villu Reiljan

Minister                                                                                       Annika Velthut

                                                                                                   Kantsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.09.2005

 

KESKKONNAMINISTER

 

 

MĂ„Ă„RUS

 

 

Tallinn                                                                                     ....... ................... 2005 nr. .......

 

 

 

Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja

pakendi massi määramise kord1 

 

 

Määrus kehtestatakse “Pakendiaktsiisi seaduse” § 8 lõike 3 alusel.

 

 

§ 1. Pakendi taaskasutamise määra arvutamine

 

(1)  Pakendi taaskasutamise määr arvutatakse “Pakendiaktsiisi seaduse” § 2 punkti 3 mõistes taaskasutatud mĂĽĂĽgipakendi ning “Pakendiaktsiisi seaduse” § 6 kohaselt aktsiisiga maksustatava pakendi massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides.

 

(2) Lõikes 1 nimetatud taaskasutamise määra arvutamisel lähtutakse igast pakendimaterjali liigist eraldi. 

 

 

§ 2. Pakendi massi määramine

 

(1) Pakendi massi määramisel võetakse arvesse aktsiisiga maksustatava pakendi mass koos selle komponentide ja pakendiga liidetud lisaelementidega nagu korgid, tihendid, sildid, kinnitusklambrid ja muud, ilma selles sisalduva kaubata.

 

(2) Taaskasutatud pakendi ja aktsiisiga maksustatava pakendi kogumass määratakse kilogrammi täpsusega.

 

(3) Pakendi mass ja taaskasutatud pakendi mass määratakse “Pakendiseaduse” §-s 24 sätestatud korras ning raamatupidamise algdokumendid kauba arvestuse  kohta peavad sisaldama andmeid ka pakendite ja pakendijäätmete massi ning nendega toimuvate tehingute kohta.

 

(4) Kui pakend koosneb erinevatest materjalidest ja need on ĂĽksteisest käsitsi eraldatavad, siis määratakse pakendi mass iga eraldatava pakendimaterjali liigi kohta eraldi, välja arvatud juhul kui eraldatavad osad moodustavad pakendi kogumassist vähem kui 10%. Sel juhul arvatakse pakendi komponentide ja lisaelementide mass valdava pakendimaterjali liigi massi hulka.

 

(5) Kui pakendi taaskasutamisel rakendatakse mitut taaskasutamise viisi, siis eri viisil taaskasutatud pakendi massid summeeritakse.

 

(6) Teise liikmesriiki viidud ja eksporditud kasutatud pakend ja pakendijäätmed arvatakse taaskasutatud pakendi massi hulka, kui nende taaskasutamist korraldatakse välisriigis ning selle kohta on taaskasutamist korraldava välisettevõtte kinnitus.

 

§ 3. Pakendi taaskasutamise määra arvutamine kohustuste ĂĽleandmisel taaskasutusorganisatsioonile

 

Kui pakendiettevõtja on “Pakendiseaduse” § 16 lõike 2 alusel oma kohustused üle andnud keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, siis arvutatakse pakendi taaskasutamise määr taaskasutusorganisatsiooni korraldamisel taaskasutatud pakendi massi ning kohustused üle andnud pakendiettevõtjatelt Eestis turule lastud pakendi summaarse massi suhtarvuna, mis on väljendatud massiprotsentides.

 

 

1Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramisel lähtutakse Euroopa Komisjoni 22.05.2005 otsuse nr 2005/270/EÜ, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile nr 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasi vormid (EL Teataja L 086, 05.04.2005, lk 6-12), artiklist 2, artikli 3 punktidest 2-4 ning artiklite 4-6 sätetest.

 

 

 

 

Villu Reiljan

Minister                                                                                       Annika Velthut

            Kantsler

 


ĂĽles