est : eng : rus
Pakend ja tootjavastutus
print

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.

Pakendid jagunevad müügi-, rühma- ja veopakenditeks

Müügipakendid jagunevad joogipakenditeks ja muuks müügipakenditeks
Joogipakendid jagunevad pandiga koormatud ja pandiga koormamata joogipakenditeks

Müügipakend on lõppkasutajale või tarbijale müügikohas üleandmiseks ettenähtud müügiühiku osa. Müügipakendid on: piimapakid, majoneesipudelid, jogurtitopsid, klaaspurgid, tetrapakid, konservipurgid, pandiga koormamata joogipakendid

Müügipakend on maksustatud pakendiaktsiisiga.

Rühmapakend on mõeldud teatud hulga müügiühikute rühmitamiseks müügikohas, sõltumata sellest, kas pakend müüakse koos kaubaga lõppkasutajale või tarbijale või kasutatakse seda vaid kauba käsitsemise lihtsustamiseks, kauba kaitsmiseks või esitlemiseks, kusjuures rühmapakendit on võimalik eemaldada toote omadusi muutmata

Veopakendid on: kartongkastid, mis on kauba ümber; kile, mis on kauba ümber....................

Veopakend on mõeldud teatud arvu kaubaühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid

Veopakendid on: puitalused, metallindid,.................................

Pandiga koormatud pakendid on õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi klaas-, plast- ja metallpakendid

Pakendid jagatakse ka korduskasutuspakendiks ja ühekorrapakendiks

Korduskasutuspakend on mõeldud ja kavandatud läbima oma olelustsükli jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest;
Ühekorrapakend on mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks.

Pakendijäätmed on mis tahes pakend või pakendimaterjal, mis on jäätmed jäätmeseaduse § 2 tähenduses, välja arvatud tootmisjäägid

Tootjavastutus

Tootja on isik, kes laseb toote Eesti siseturule. Tootjaks jäätmeseaduse mõistes loetakse ka kauba maaletoojaid.
Tootjavastutus kehtib Eestis pakenditele ja probleemtoodetele. Probleemtooted on elektroonikaromud, rehvid, sõidukid.
Tootjavastutus tähendab seda, et tootja peab finantseerima enda poolt Eesti siseturule lastud pakendite või probleemtoodete kogumist ja taaskasutamist peale toote eluea lõppu.
Tootjad võivad täita oma iseseisvalt või koostöös teiste tootjatega.
Pakendite kogumise ja taaskasutamise korda reguleerib pakendiseadus.
Probleemtoodete kogumise ja taaskasutamise korda reguleerib jäätmeseadus.

Ć¼les