Eesti Pakendiringlusele makstava tasu arvutamine

Eesti Pakendiringlusele pakendiettevõtja poolt makstav tasu sõltub pakendiettevõtja poolt turule toodud ja omatarbeks kasutusse võetud pakendikogustest. Tasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks täidetud taaskasutamise miinimumnormid, mis tulenevad pakendi- ja pakendiaktsiisseadusest.

Alates 2009 aasta 1 jaanuarist tuleb pakendijäätmeid taaskasutada järgmiselt:
Summaarselt peab pakendiettevõtja turule toodud pakendikogustest taaskasutama vähemalt 60%;
Pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 55 % ja mitte rohkem kui 80% kalendriaastas.

Pakendiaktsiisi maksmise vältimiseks peab pakendiettevõtja taaskasutama:
- alkohoolsete jookide ja mahlade klaas müügipakendist vähemalt 70%;
- alkohoolsete jookide ja mahlade plast ja kile müügipakendist vähemalt 60%;
- alkohoolsete jookide ja mahlade tetra ja purepakendi müügipakendist vähemalt 70%;
- alkohoolsete jookide ja mahlade müügi metallpakendist vähemalt 60%;
- müügipakenditest klaas 70%;
- müügi ja rühmapakenditest paber ja papp 70%;
- müügi ja rühmapakenditest plast 55%;
- müügi ja rühmapakenditest metall 60%;
- müügi ja rühmapakenditest puit 45%

Turule toodud kauba pakendi massi hulka ei arvestata korduskasutuspakendeid. Neid pakendeid käsitletakse pakendijäätmetena alles siis, kui nad kõrvaldatakse kasutusest.Korduskasutuspakenditest saate täpsemalt lugeda Pakend ja tootjavastutus

Tasu sõltub samuti pakendiettevõtja poolt kogutud pakendikogustest loe alamrubriigist pakendite kogumine ettevõtetest- isekogumine

Täpsemalt arvutab Eesti Pakendiringlusele makstava tasu suurust pakendikalkulaator.xls

Pakendikalkulaator

Klientidel, kes on sõlminud Eesti Pakendiringlusega lepingu, on võimalik arvutada pakendite kogumise täpsemaid kulusid pakendikalkulaatori abil.

Esimesena arvetab pakendikalkulaator välja pakendiaktsiisiseaduses toodud taaskasutamise sihtarvud pakendiliikide kaupa.

Juhul kui esimese arvutuse tulemusena ei saa taaskasutatud 60% pakendite kogumassist nii nagu seda nõuab pakendiseadus jätkab pakendikalkulaator arvestamist hakates suurendama kõige odavama deklareeritud pakendi taaskasutamise kogust. Kõige odavama pakendimaterjali kogust suurendab pakendikalkulaator niikaua kuni täitub 60% pakendite kogumassist või 100% konkreetse deklareeritud pakendimaterjali kogusest.

Juhul kui täitub 100% konkreetse pakendimaterjalik kogusest jätkab pakendikalkulaator arvutamist odavuselt järgmise pakendiliigiga.

Pakendikalkulaator lõpetab oma arvutamise siis kui taaskasutatava pakendimaterjali kogus on vähemalt 60% turule lastud kogusest.

Võimalusest vähendada pakendite kogumise kulusid saab lähemalt lugeda siit: http://www.pakendiringlus.ee/web2/?cat_ID=7&page_id=29

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=7&page_id=27

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.