Leping
Lepingute sõlmiseks palume Teil trükkida leping välja kahes eksemplaris ning täita käsitsi Teie ettevõtet puudutavad andmed ja koos allkirjaõigusliku isiku allkirjadega. Samuti palume täita lepingu lisa müügikohtade aadressidega, et leiaksime sobiva müügipakendite konteineri Teile sobivaimas asukohas.

Allkirjastatud lepingule palume lisada kirjeldus praegusest veo- ja rühmapakendite käitlemiskorrast. Milliste konteinerite/pressidega, kui palju materajli igakuiselt, millistel tingimustel ja millise jäätmekäitlusfirmaga Teie firma on lepingulises suhtes. See informatsioon on meile vajalik, kuna vastavalt lepingule võtab Eesti Pakendiringlus veo- ja rühmapakendite kogumisega seotud kulud enda kanda. Veo- ja rühmapakenditega seotud tehniliste üksikasjade lahendamine toimub hiljem kolmepoolses koostöös müügikoha, Eesti Pakendiringluse ja Eesti Pakendiringluse poolt valitud käitleja vahel. Kuni vastava lahenduse sõlmimiseni kehtib praegune kord.

Allkirjastatud lepingu tagasisaamisel kohustub kaupmees vastavalt pakendiseaduse § 20 panema müügikohas nähtavale kohale informatiivse teksti(kleepeka) lähima müügipakendite tagasivõtukoha aadressiga. Samuti peab kaupmees informeerima oma senist veo-ja rühmapakendite käitlemisteenust osutavat firmat Eesti Pakendiringlusega sõlmitud lepingust.

Kuna allpool olev leping ei reguleeri pandiga koormatud pakendite tagasivõttu, siis on meil välja pakkuda töötav lahendus kaupmeestele, kes ei soovi ise pandiga koormatud pakendite tagasiostuga tegeleda. Palun edastage meile kirja ja meili teel oma soov osta sisse pandiga koormatud pakendi tagasiostuteenus.
Edastame selle soovi oma käitlejatest partneritele, kes Teiega optimaalse lahenduse leidmiseks ühendust võtavad. Meie partneritel on selles valdkonnas tegutsedes olemas pikaajaline kogemus ja hinnanguline turuosa ligi 70% taaskasutatud pakenditest, mille hulgas sisaldub ka pandiga koormatud pakendile eelnenud ringluspakendi käitlus.

Kahes eksemplaris allkirjastatud leping palume saata MTÜ Eesti Pakendiringlus aadressil:
Lao 5
74114 Maardu


Koos allkirjastatud lepiguga saadame igale müügikohale ka pakendiseaduses nõutud informatiivse tekstiga ja Eesti Pakendiringluse märgiga kleepeka. Sinna märgitakse lähima müügipakendite tasuta äraandmise konteineri aadress.

Leping kaupmehele müügipakendi kogumiseks Adobe Acrobat formaadis (pdf)
Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=8

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.