Pakendi- ja pakendiaktsiisiseaduse lühitutvustus

Pakendi- ja pakendiaktsiisiseaduse tutvustus


Pakendiettevõtja tootjale pakendiseadusest tulenevad kohustused ja sanktsioonid, mis puudutavad pakendite kogumist ja taaskasutamist.

1. Pakendiettevõtja peab oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmed koguma ja taaskasutama selliselt, et käesoleva pakendiseaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud, ning kandma sellest tulenevad kulud.

Alates 2004. aasta 1. maist peab pakendiettevõtja tagama oma pakendatud kauba ja sisseveetud pakendatud kauba pakendijäätmete taaskasutamise järgmises ulatuses:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 50 protsenti aastas;
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 25 protsenti aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vähemalt 15 protsenti aastas.
Alates 2009. aasta 01. jaanuarist peab pakendiettevõtja tagama pakendijäätmete taaskasutamise järgmises ulatuses:
1) pakendijäätmete kogumassist vähemalt 60 protsenti aastas;
2) pakendijäätmete kogumassist ringlussevõtuna vähemalt 55 protsenti aastas ja iga pakendimaterjali liigi kogumassist vastavalt pakendimaterjali liigile järgmistes kogustes:
müügipakenditest klaas 70%;
müügi ja rühmapakenditest paber ja papp 70%;
müügi ja rühmapakenditest plast 55%;
müügi ja rühmapakenditest metall 60%;
müügi ja rühmapakenditest puit 45%


2. Pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed müügikohas või korraldama selle lepingu alusel vahetus läheduses asuvas teises müügikohas, teavitades sellest võimalusest müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.

3. Pakendi puhul, millele on kehtestatud tagatisraha, kannab pakendiettevõtja tagatisraha suuruse kas pakendile või etiketile. Pakendiettevõtja peab tagama, et kehtestatud tagatisraha oleks lisatud pakendatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarveldused tehakse iga tagastamistehingu käigus. Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi korduskasutuspakendile:
1) klaaspakend;
2) plastpakend.
Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi käesoleva lõike punktides 1;3 nimetatud ühekorrapakendile:
1) klaaspakend;
2) plastpakend;
3) metallpakend.

4. Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendijäätmekäitleja ja pakendiettevõtja on kohustatud pakendimaterjali liikide kaupa pidama regulaarset arvestust:
1) toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi massi kohta;
2) sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi massi kohta;
3) korduskasutuspakendi massi kohta;
4) sisse- ja väljaveetud käideldud pakendijäätmete massi kohta;
5) raskmetallide sisalduse kohta pakendis ja pakendi koostisosades.
 

Sanktsioonid Pakendiseaduses toodud kohustuste mittetäitmise eest

1) Pakendijäätmete taaskasutamise kohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

2) Taaskasutamise tõendis valeandmete ja puudulike andmete esitamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

3) Pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmata jätmise või tagasivõtmise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

NB! Alates 1. augustist 2005.a. on keelatud kaupade müük, millele on kehtestatud tagatisraha ja millel puudub nõuetekohane tagatisraha suuruse märgistus.

4) Pakendi kohta andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
 

Pakendiseadusega pakendiettevõtjale tootjale pandud kohustuste üleandmine

Pakendiettevõtja tootja võib vastavalt pakendiseaduse § 16 kogumise ja taaskasutamise kohustsue ning pakendi ja pakendijäätmete üle arvestuse pidamise kohustused erandita üle anda ainult kirjaliku lepinguga ning ainult mittetulundusühingute seaduse alusel pakendiettevõtjate asutatud ja keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.

Pakendiaktsiisi seadusest pakendiettevõtja tootjale tulenevad kohustused ja sanktsioonid

Pakendiaktsiisiga on maksustatud kõik müügipakendid.
Pakendiaktsiisist on võimalik vabaneda taaskasutades pakendid pakendimaterjalide ja sihtotstarbe kaupa järgmiselt:

1) pakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha, välja arvatud metallist joogipakend, ja millest
alates 2005. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
alates 2006. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 63%;
alates 2007. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 65%;
alates 2008. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;
alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75%;

2) metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 60%;

3) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata klaasist alkoholi ja karastusjoogipakend, millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;

4) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata plast ja kile alkoholi ja karastusjoogipakend, millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;

5) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata tetra ja purepakendis alkoholi ja karastusjoogipakend, millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;

6) muu müügipakend 2009. aasta 01. jaanuarist, kui sellest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 45%-70% sõltuvalt materjaliliigist:
müügipakenditest klaas 70%;
müügi ja rühmapakenditest paber ja papp 70%;
müügi ja rühmapakenditest plast 55%;
müügi ja rühmapakenditest metall 60%;
müügi ja rühmapakenditest puit 45%


(1) Pakendiettevõtja tootja on kohustatud pidama kvartalite lõikes imporditud, teisest liikmesriigist soetatud pakendite ning täidetud pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite mahu ja pakendimaterjali liikide järgi. Kui pakendiettevõtja tootja on oma kohustused pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, on nende pakendite osas eelnimetatud arvestuse perioodiks kalendriaasta.

(2) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta, kui aktsiisimaksja ei ole oma kohustusi üle andnud pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud, on nende pakendite taaskasutamise osas arvestuse perioodiks kalendriaasta.


Pakendiaktsiisi seadusest tulenevad sanktsioonid

Pakendiettevõtja tootja, kes ei taaskasuta piisavas koguses pakendimaterjale ja ei pea korrektset arvestust turule lastud pakendite koguse üle tuleb aktsiis tasuda aktsiisi vabastuse saamiseks vajaliku määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest

PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD
 

Maksustatav pakend Aktsiisimäär eurodes kg kohta
1) klaas ja keraamika 0,6
2) plastik 2,5
3) metall 2,5
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 1,2
5) muu 1,2

Näiteks kui piimatootja X laseb kalendriaastas turule 100 t kilepakendit. Juhul kui piimatootja taaskasutas 10 tonni ehk 10% enda poolt turule lastud kilepakenditest, siis tuleb piimatootjal tasuda aktsiis 45 tonni kilepakendite eest, sest pakendiaktsiisist vabastuse saamiseks oleks ta pidanud koguma ja taaskasutama 55 t kilepakendeid (st 55%). Antud näite puhul oleks tasutav pakendiaktsiisi summa 112 500 eurot.Pakendiaktsiisi seadusega pakendiettevõtjale tootjale pandud kohustuste üleandmine

 Pakendiettevõtja tootja võib pakendiaktsiisi seadusega sätestatud kohustused anda kirjaliku lepinguga üle ainult pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.
Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle andnud aktsiisimaksja, kes on täitnud oma kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, ei ole vastutav pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise ning pakendiregistrile ja muudele pädevatele organitele info edastamise eest.


Pakendiettevõtja

Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa. Lihtsuse mõttes jagama pakendiettevõtjad kahte ossa: Pakendiettevõtja tootja, mis sisaldab endas ka pakendatud kauba maaletoojaid ja importijaid- ettevõtted, kes lasevad turule enda poolt toodetud ja pakendatud kaupu ja enda poolt sisseveetud või imporditud kaupu.
Pakendiettevõtja kaupmees- ettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõpptarbijale

NB! Juhul kui kaupmees kasutab toodete müümisel täiendavat pakendamist (salatikarbid) loetakse teda tootjaks kasutatud pakendimaterjali massi ulatuses. (Kaupmehe kohustusi vaata kaupmehe alalõigu alt.)
 

Prinditud aadressilt http://www.pakendiringlus.ee/web2/index.php?cat_ID=9&page_id=34

© MTÜ EESTI PAKENDIRINGLUS. Kõik õigused kaitstud.